Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM MA ĐỊA

Samâdhi
 
   Thường đọc là Tam Muội. Cũng đọc: Tam ma đề, Tam ma đế.
 
Phép thiền định, đại định của nhà đạo bực cao, trong khi nhập định thì thân thể và tâm trí chẳng còn xao động, chỉ chú vào một mục đích mà thôi. Lúc bấy giờ, những vọng tưởng, những tà kiến chẳng có thể xâm nhập vào tâm của nhà tu đại định. Đắc cảnh Tam ma địa, nhà đạo hoàn toàn vào Pháp thân: Dharmakaya của Đức Đại Nhựt Phật.