Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM MẬT

TAM MẬT
 
Tam mật là sở trường tu hành của người tu theo Mật tông hay còn gọi là Chơn ngôn tông.
 
1. Thân mật : Thân mật nghĩa là hành giả bắt ấn triệu thỉnh Thánh chúng.
 
2. Ngữ mật : Bí mật tụng niệm, cho thông thuộc những chơn ngôn.
 
3. Ý mật : Trụ vào Phép Du già, phép thiền định quán tâm Bồ Đề vậy.
 
Theo PHTT của Đoàn Trung Còn.