Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM VÔ LẬU HỌC

TAM VÔ LẬU HỌC
 
Vô là không, lậu là tên khác của phiền não, lại có nghĩa là lọt rớt, là sanh tử luân hồi, Tam vô lậu học nghĩa là ba mông học của bậc dự vào Thánh vị, không còn lọt rớt trong lục đạo luân hồi. Phàm phu hữu lậu, học ba môn này không còn khổ não, khỏi sông mê sanh tử luân hồi.
 
1. Giới học :  Giới học là học về giới luật. Giới luật Đức Phật chế ra nhằm mục đích ngăn ngừa tội lỗi về thân khẩu ý của chúng sanh. Giới học có nhiều bậc : Ưu Bà Tắc giới, Sa Di Ni giới, Sa Di giới, Bồ Tát giới, Tỳ Kheo giới, Tỳ Kheo Ni giới.
 
2. Định học : Định học là học về Thiền định. Thiền định là ngăn ngừa vọng tâm, tập trung tư tưởng vào một cảnh, một việc, một pháp để cho tâm được an định.
 
3. Huệ học : Huệ học là trí huệ, huệ học có công năng nhận xét chơn lý đúng đắn, tìm hiểu các pháp thấu triệt, không còn nghi hoặc mù mờ.
 
Tam vô lậu học có sự tương quan rất chặt chẽ, là nhân giữ giới tinh nghiêm nên phát sanh định nhân tâm định được lắng sâu mà phát sanh trí huệ, có trí huệ vô lậu mới đạt đến quả vị Vô Thượng.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí