Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

THẤT ĐIÊN ĐẢO

Thất điên đảo là bảy trạng thái sai lệch đảo điên của tâm thức.
 
Theo Du Già luận quyển 8, Thất Điên Đảo bao gồm như sau:
 
Tưởng điên đảo
 
Kiến điên đảo
 
Tâm điên đảo
 
Điên đảo cho vô thường là thường
 
Điên đảo cho khổ là vui
 
Điên đảo cho thân bất tịnh và tịnh
 
Điên đảo cho vô ngã là ngã.
 
Trên đây là tổng hợp của ba điên (tam điên đảo), bốn điên đảo (tứ điên đảo)
 
(Theo PHDS của Như Thọ - Nguyên Liên)