Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

THÍCH CA DỊ DANH

Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù cho biết, tại cõi Sa bà nơi Phật Thích Ca đang giáo hóa, Phật Thích Ca còn có một số danh hiệu khác như:
 
1. Viên mãn nguyệt (mặt trăng tròn đầy); 2. Sư tử hống (tiếng thét sư tử); 3. Đệ thất tiên (bậc tiên thứ bảy – trước Phật Thích Ca đã từng có sáu vị Phật khác ra đời ở cõi Sa bà); 4. Tỳ Lô Giá Na (Vairocana); 5. Cù Đàm; 6. Đại sa môn; 7. Đạo sư.
 
(Qua lời của Văn Thù trong kinh Hoa Nghiêm, ít nhất chúng ta cũng biết Phật Thích Ca và Phật Vairocana (bổn Tôn của Phật giáo Mật tông) là một vị Phật).