Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

THIÊN LONG BÁT BỘ

Thiên long bát bộ là tám bộ chúng sanh (tám loài chúng sanh) chẳng phải người hiện đến chầu Phật và nghe Phật thuyết Kinh Đại thừa
 
Thiên chúng: Chư thiên ở sáu cảnh, trừ Dục giới, bốn trời tứ thiên ở cõi sắc giới, bốn nơi không có vô sắc (tứ vô sắc) ở cõi vô sắc giới, Thân mình có hào quang sáng rỡ
 
Long chúng: Là loài rồng như tám vị Đại Long Vương là thính chúng trong hội Pháp hoa
 
Dạ xoa: Là loại Dạ xoa, là quỉ thần bay đi trong hư không nhưng có lòng mến mộ Tam Bảo
 
Càn thát bà: Là loại thần Thát Bà, loại thần âm nhạc ở cõi trời Thích Đế
 
A Tu La: Là loại thần có quả báo, trời mà chẳng phải trời, dung mạo xấu xí nhưng nữ thì rất đẹp là loại thần thường ưa đấu tranh chống Đế Thích
 
Ca Lâu La: Là loại chim Ca lâu la giống chim cánh vàng còn gọi là chim Xí điểu
 
Khẩn Na La: Giống thần đầu như đầu người, mà trên đầu có sừng cho nên kêu người chẳng phải người, là bọn thần ca hát ở cõi trời Đế Thích
 
Ma hầu la già: Là thần Ma hầu la già, là thần rắn lớn vậy.
 
(Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn)