Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

THIÊN THAI BÁT GIÁO

Tông Thiên Thai lập ra bốn hóa pháp và bốn hóa nghi, cộng [tr.676] thành tám giáo. Bốn hóa pháp (bốn giáo pháp của Phật dạy để đem lợi ích cho chúng sinh):
 
1. Tạng giáo: Ba tạng giáo điển Kinh, Luật, Luận.
 
2. Thông giáo: Phật giảng thuyết Bốn chân lý trong các bộ Kinh A Hàm, có lợi ích chung cho tất cả ba thừa: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa.
 
3. Biệt giáo: Phật giảng các bộ Kinh Phương Đẳng và Bát Nhã riêng căn cơ Đại thừa mới tiếp thu được.
 
4. Viên giáo: Phật trực tiếp giảng giáo lý hoàn thiện, viên mãn cho các bậc đại căn, đại trí. Bốn hóa nghi là bốn phương pháp, Phật tùy theo trình độ, căn cơ của người nghe mà sử dụng thích hợp:
 
1. Tiệm giáo: giảng dần dần, có hệ thống để người nghe dễ tiếp thu; 2. Đốn giáo: đối với những người căn cơ thuận lợi, Phật chỉ thẳng vào chân lý cứu kính, hoàn thiện; 3. Bí mật giáo: đối với một số chúng sinh đặc biệt, Phật dùng các phương pháp bí mật; 4. Bất định giáo: bài thuyết háp của Phật giảng tại pháp hội, các người nghe tùy theo hoàn cảnh, trình độ khác nhau, mà có sự tiếp thu khác nhau nhưng đều cùng được lợi.