Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

Y BẢO

Y BẢO
Bảo là ngọc báu. Lấy trong Kinh Pháp Hoa. X. Y châu. Có người nghèo, phải đi ăn xin, tuy rằng trong áo của nó có viên ngọc rất quý. Chúng sinh vốn có Phật tính là cái mầm giác ngộ có sẵn, nhưng lại đi cầu bên ngoài, cho nên suốt đời mê muội.