Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

Y BÁT

Y BÁT
Ba bộ áo và cái bát đựng cơm của người xuất gia. Theo truyền thuyết thì y và bát của Phật Thích Ca sau khi Phật nhập diệt được truyền cho Ca Diếp, và từ đó, truyền mãi cho đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma (S. Bodhidharma) thì ông này sang Trung Hoa làm sơ tổ của Thiền tông Trung Hoa. Từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Huệ Năng còn sáu đời truyền y bát nữa, mới chấm dứt. Tổ Huệ Năng cho rằng từ đời ông về sau nên bỏ lệ truyền y bát, và chuyển sang lệ lấy tâm truyền tâm, nghĩa là thầy ấn chứng cho trò là đã giác ngộ, thế là được và gọi là truyền tâm ấn.
 
Vì sao Tổ Huệ Năng lại bỏ lệ truyền y bát? Có người giải thích rằng y bát của Phật và các Tổ là vật quý, người thuộc đời mạt pháp ít học, ít tu, dễ sinh lòng tham, tranh giành bất hòa nhau, thậm chí còn phạm tội ác nữa, để dành y bát về mình. Do đó, cũng theo truyền thuyết, Huệ Năng đã vứt bình bát xuống sông và chôn các bộ y ở một nơi nào không rõ.