Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

Y CHỈ

Y là nương tựa: Chỉ là ở yên. Y chỉ là chỗ: bực có phước đức, có trí huệ, có thể lực để cho người ta nương dựa mà chẳng lìa. Kệu trọn: Y chỉ xứ
 
Như vị Tỳ Kheo tiền bối đứng là giám đốc cho một vị Tỳ Kheo mới vào đạo, kêu là Y chỉ A xà lê: chỗ nương dựa là bực thầy Tỳ Kheo có tuổi tác và đức hạnh
 
Như Phật là bực chứng được cái Chơn như biến khắp cả, rất đáng là chỗ nương dựa chẳng rời của tất cả chúng sanh, nên gọi ngài là Y chỉ thậm thâm: chỗ nương tựa thăm thẳm.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn