Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

YÊM MA LA THỨC

YÊM MA LA THỨC
Hán dịch nghĩa là vô cấu thức, tâm thức hoàn toàn thanh tịnh, không còn cấu nhiễm nữa. Chỉ có các đức Phật mới có được Yêm ma la thức.
 
Cg, Thanh tịnh thức, hay Chân Như thức.
 
Trên thực tế, mỗi chúng sinh đều có Thức thứ tám, tức thức A Lại Gia. Thức A Lại Gia gồm cả hai phần nhiễm ô và thanh tịnh. Qua tu hành, mọi người đều có thể đoạn trừ phần ô nhiễm, biến thức A Lại Gia thành tâm thức thuần tịnh, cũng là Yêm ma la thức của Phật. Phần thanh tịnh trong thức A Lại Gia chính là Phật tính, mà trong các bộ Kinh Bát Nhã thường được nói tới. Cũng vì vậy mà có sách gọi Thức A Lại Gia là Như Lai tạng thức hay Chân thức.