Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

YỂM THẾ

YỂM THẾ
Chán đời (Ph. Pessiniste)
 
Đạo Phật khi nói tránh khổ, cứu khổ là để đến với niềm vui và hạnh phúc chân chính, chứ không phải nói đời là khổ rồi cam chịu khổ. Vì vậy, thực là hiểu sai đạo Phật khi nói đạo Phật là đạo yếm thế.
 
Phật Thích Ca giảng bốn chân lý. Chân lý đầu tiên là chân lí về sự khổ, còn trong ba chân lý sau, Phật giảng về căn nguyên, cội gốc của sự khổ, giảng nếu diệt khổ thì cảnh an lạc, sung sướng như thế nào, và muốn diệt khổ thì phải tu học như thế nào. Người đời chỉ hiểu đạo Phật qua chân lí đầu, cho nên mới hiểu lầm đạo Phật là đạo chán đời.
 
Đạo Phật không phải chán đời, mà là chán điều ác, chán phiền não, chán những thú vui nhục dục tầm thường, thật ra chỉ là đau khổ trá hình.
 
Trong sách có nói tới hạnh viễn ly, với hai nghĩa: một là xa lánh cảnh thế tục ồn ào, phức tạp, dễ gây phiền não. Hai là, xa lánh dục vọng, tham đắm là nguyên nhân chính đem đến phiền não. Điều quan trọng là đoạn trừ dục vọng, chứ không phải xa lánh cuộc sống.