Nghệ An: Thư ngỏ kêu gọi Đúc Đại Hồng Chung chùa Hà - Phúc Linh tự

Chuông vắng nơi nao nhớ lạ lùng, Đi xa ai chẳng nhớ chùa chung, Mái chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của tổ tông.


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam – Tỉnh Nghệ An
Chùa Phúc Linh ( Chùa Hà) Hùng Tiến – Nam Đàn – Nghệ An

THƯ NGỎ (góp phần hỷ cúng công đức đúc chuông tại Chùa Phúc Linh ( Chùa Hà) Hùng Tiến – Nam Đàn – Nghệ An)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng- Ni.

Kính thưa: Quý Thiện nam Tín nữ, Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm…

Chuông hay Đại Hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Tiếng chuông chùa theo kinh điển, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát. Trong giáo lý nhà Phật cũng với hai bài kệ thỉnh chuông, mỗi khi đánh chuông lời kệ cùng tiếng chuông vang vọng thấu cõi âm ti để chuyển hóa nghiệp lực chúng sanh và thức tỉnh nhân tâm, bỏ ác làm lành, quay về nẻo giác. Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép : “Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân lên, thì những hình phạt trong các ác đạo được tạm thời dừng nghỉ, chúng sanh nào đang chịu những hình phạt ấy cũng tạm thời an vui”.

Thiết nghĩ: “Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông Trong ba việc ấy thập phương nên làm”. Để mọi người được tận hưởng sự lợi ích của tiếng chuông, Chùa Phúc Linh ( Chùa Hà) dự kiến sẽ đúc một quả chuông nặng 1.2 tấn. Tổng kinh phí là : 400.000000 ( bốn trăm. triệu Việt Nam đồng) Chúng con thiết nghĩ Phật sự trọng đại này phải được hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự hoan hỷ trợ duyên của Chư Tôn Thiền Đức Tăng -Ni và Quý Thiện nam -Tín nữ Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm… tùy tâm hỷ cúng, góp phần công đức cho Phật sự này sớm được thành tựu viên mãn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị “ thân tâm thường lạc, kiết tường như ý nguyện.”

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Ma ha tát Nam Đàn, ngày 10 tháng 11 năm 2014 TM.

Bản Tự Chùa Phúc Linh
Trú Trì

Tỳ Kheo Thích Đồng Tuệ

Mọi chi tiết và sự phát tâm hỷ cúng xin vui lòng liên lạc Tỳ Kheo Thích Đồng Tuệ Chùa Phúc Linh (Chùa Hà) xã Hùng Tiến huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An số điện thoại: 0968972868