Chùa Pôthi Somrôn, Di tích lịch sử – văn hóa

Chùa Chùa Pôthi Somrôn, Di tích lịch sử – văn hóa được xây dựng vào năm 1735, trên diện tích đất 8.600m2, trải qua 20 đời trụ trì, trong đó những vị trụ trì có thế danh như : Hòa thượng Dương Pâu, Dương One, Lý Thớt, Lý Nhiêu , Dương Châu, Lý Rẹp, Dương

CHÙA PÔTHI SOMRÔN

Di tích lịch sử – văn hóa
Tọa lạc :Ấp Rạch, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ
Trụ trì hiện nay: Thượng tọa  Đào Như.

   Chùa được xây dựng vào năm 1735,  trên diện tích đất 8.600m2, trải qua 20 đời trụ trì, trong đó những vị trụ trì có thế danh như : Hòa thượng Dương Pâu, Dương One, Lý Thớt, Lý Nhiêu , Dương Châu, Lý Rẹp, Dương Xoai, Dương Chinh, Đào Sóc, Thanh Sen, Thạch Khiêng và Dương Nhiệm Thượng tọa Đào Như. Chùa trải qua hai lần di dời lần đầu chùa xây dựng ở vòm Ô Môn, rồi di dời đến Bo Rích, thời gian sau di dời về Rạch chùa nơi hiện nay. Trong khuôn viên chùa có nhiều cây trong đó có một loài cây tên là Somrôn nên chùa được đặt hiệu là Som Rôn.


     
 
Chùa được trùng tu vào các năm1856–1950–1954-1964 từ 1968-1975 chùa tu sửa những phần cột hư. Sau năm 1975 chùa được trùng tu vào các năm 1990-1991-1992-1996-1998-1999-2000. Tháng 6 năm 2003, đại trùng tu ngôi chánh điện. Chùa hiện lưu giữ một số cổ vật có giá trị như: Pho tượng Phật bằng gỗ - Pho tượng lớn (kiểu đắc quả) -Bộ Tam tạng kinh (110 quyển) – 1 bộ sách in trên lá Buông.


Những lợi ích của ngôi chùa mang lại: Nơi đây mở lớp dạy và học chử Khmer, dạy song ngữ Việt-Khmer cho con em dân tộc, mở lớp Thiền cho chư  tăng và các cụ già quá tuổi lao động, mở lớp Pali-Vini cho chư tăng . . . Với xã hội, bằng tấm lòng từ bi của Phật giáo giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn. Trong chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nơi đây là nơi tụ tập, hội họp và trrực tiếp tham gia chống giặc ngoại xâm trong đó có ông Lý Kiêu bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình. Sau này có các ông Đào Sưng, Lý Chum, Đào Sang… Chùa được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa.
 ( Bài và ảnh Đình Quang)