chua tu van

Chùa Từ Vân

Tên thường gọi: Chùa San Hô