muon thay phat phai trut bo pham tinh

Muốn thấy Phật, phải trút bỏ phàm tình

Một niềm tin tôn giáo, ở đây là Phật giáo, dù có nhiều cách tiếp cận và biện giải khác nhau, song vẫn khác với niềm tin khoa học duy vật hay một niềm tin thông thường trong đời sống xã hội.