nhung van tho cam niem ton su

Những vần thơ cảm niệm Tôn Sư

Những vần thơ cảm niệm Tôn sư Hoà thượng: Thích Quảng Bửu - Giám Luật kiêm Giáo Thọ trưởng Trường Trung Cấp Phật Học Bình Định. - Đệ Nhị Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều.
 • Đạo hạnh

  Đạo hạnh thi hóa qua điệp khúc 22 chữ đầu câu : Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
 • Phật và môi sinh

  Phật và môi sinh
 • Tìm Trăng

  Tìm Trăng
 • Thanh văn thừa thi hóa qua điệp khúc 118 chữ đầu câu

  Thanh văn thừa qua Tứ Diệu Đế: Khổ Tập Diệt Đạo và ba mươi bảy phẩm trợ đạo như sau là Tứ niệm xứ: Quán thân bất tịnh – Quán tâm vô thường – Quán pháp vô ngã – Quán thọ thị khổ. Tứ chánh cần: Điều ( ác )- Điều ( ác ), Điều ( thiện ) – Điều ( thiện ). Tứ như ý túc: Dục như ý túc – Tinh tấn như ý túc – Nhất tâm như ý túc – Quán như ý túc. Ngũ căn: Tín ( căn )- Tấn – Niệm – Định – Huệ. Ngũ lực: Tín ( lực )- Tấn – Niệm - Đinh – Huệ. Thất Bồ đề phần: Trạch pháp - Tin tấn – Hỷ - Khinh an – Niệm – Định – Xã. Bát chánh đạ : Chánh kiến - Chánh tư duy – Chánh ngữ - Chánh nghiệp – Chánh mạng – Chánh tin tấn – Chánh niệm – Chánh định
 • Tình Khơi

  Gởi thầy Hạnh Đức_người bên kia đại dương và một thời Vạn Hạnh
 • Về nguồn

  Về nguồn
 • Trả nợ quên về

  Trả nợ quên về
 • Udumbara

  Udumbara
 • Gởi Hồn

  Gởi Hồn
 • Lội Khe Suối Ngọc

  Lội Khe Suối Ngọc