Ba mẫu chuyện Đạo

"Nếu lấy huệ nhãn của Đức Phật mà xem xét thân thể, thì biết thân ông vua và thân mọi người cũng giống nhau, cũng da thịt xương, khác nhau chỉ cái phù hoa bên ngoài. Nhưng cốt yếu ở đời là lòng đạo đức thì trong thân thể người là hèn hạ nhất đời cũng có thể được. Chính cái ấy là người trí giả gặp đâu cũng phải cung kính, phải vái lạy vậy".

1. Lòng ngưỡng mộ Phật Pháp của vua A Dục

Vua A Dục trước là con người độc ác, từ khi theo đạo Phật đã trở thành người rất nhân từ. Hồi mới theo đạo Phật vì lòng cảm mộ quá dồi dào nên mỗi khi ngự ngoài đường, hễ gặp vị Tỳ kheo nào đi ngang qua liền xuống kiệu khấu đầu lạy. Có vị đại thần tên là Da-tát thấy thế làm quá đáng bèn cản ngăn vua rằng: “Các thầy Tỳ kheo kia chẳng qua là người các cấp đi hành khất ngoài đường, không đáng tôn trọng”. Vua im lặng không trả lời.

Cách vài ngày, Vua truyền cho các quan văn võ mỗi ông phải đem bán một đầu súc vật và cho biết các giá đầu ấy như thế nào; ông Da-tát thời phải bán một đầu người. Các đầu súc vật thì bán được với một giá tiền sai khác hơn kém nhau, duy có đầu người của ông Da-tát bán thì không ai mua.  Vua hỏi cớ sao, ông Da-tát trả lời: “Vì đầu người là một vật hèn hạ không có giá trị gì”. Vua lại hỏi: “Chỉ có cái đầu này là hèn hạ hay tất cả đầu người đều hèn hạ?”. Ông đáp: “Tất cả đầu người đều hèn hạ”. Vua lại hỏi: “Vậy đầu trẫm đây cũng hèn hạ sao?”. ông Da-tát sợ hãi không dám nói, sau vua bắt ép ông phải thú thật đầu vua cũng hèn hạ.

Vua bèn giảng giải cho ông Da-tát nghe rằng: “Phải ngươi muốn cản ta đừng lạy các vị Sa môn là nhà ngươi có ý kiêu căng tự đắc. Nhưng cái đầu của trẫm là một vật hèn hạ không ai thèm mua, vì cúi đầu xuống mà được thêm công đức, thêm giá trị thì phỏng có ngại gì? Nhà ngươi muốn chỉ trách các thầy Sa môn là người các cấp, nghĩa là không sang trọng nhưng nhà ngươi không rõ ân đức của các thầy. Khi nào có đi ăn tiệc, ăn đám cưới thì mới nên hỏi đến giai cấp chớ đã đi tu học đạo, phân biệt giai cấp mà làm gì? Người sang trọng danh giá bị tội nặng thì ai cũng nói người này là kẻ có tội, và ai cũng đem lòng khinh bỉ. Nếu con người hèn hạ mà tu nhân tích đức thì ai cũng cúi đầu”.

Vua nói đến đây bèn chỉ hẳn vào ông Da-tát nói lớn rằng: “Nhà ngươi há lại không nhớ câu này của Đức Phật Thích Ca hay sao? Ngài dạy: Người có trí thì dẫu vật không có giá trị cũng làm nên vật có giá trị. Ta muốn theo Phật, ngươi lại can gián ta, ấy là bất trung. Đến khi ta nằm xuống đất như cây mía kia thì dẫu muốn lạy, muốn cung kính cũng không sao được nữa, thì làm thế nào có công đức? vậy ngươi nên để yên ta lạy các vị Sa môn kiếm chút phúc đức. Nếu người nào dám tự nói: Ta là người đáng tôn trọng hơn tất cả thời ấy là người u mê nhất đời. Nếu lấy huệ nhãn của Đức Phật mà xem xét thân thể, thì biết thân ông vua và thân mọi người cũng giống nhau, cũng da thịt xương, khác nhau chỉ cái phù hoa bên ngoài. Nhưng cốt yếu ở đời là lòng đạo đức thì trong thân thể người là hèn hạ nhất đời cũng có thể được. Chính cái ấy là người trí giả gặp đâu cũng phải cung kính, phải vái lạy vậy”.

Trích trong truyện Vua A Dục

2. Đức Phật với La Hầu La

Khi La Hầu La (con trai Thái tử Tất Đạt Đa) chưa thành đạo, tâm tánh thô tháo, lời nói ít thành tín. Phật bảo La Hầu La rằng: “Ngươi hãy về Tịnh xá Hiền Độ, giữ miệng nhiếp ý, siêng tu kinh giới”. La Hầu La vâng lời Phật dạy về ở Tịnh xá hiền độ 90 ngày, tàm quý tự hối ngày đêm không dừng nghỉ. Đức Phật an tọa, La Hầu La nhiếp tâm đứng hầu một bên Phật bảo La Hầu La rằng: “Ngươi hãy bưng chậu nước đến đây, rửa chân cho ta”. La Hầu La vâng lời rửa chân cho Đức Phật. Khi rửa xong Đức Phật bảo La Hầu La rằng: “Ngươi có thấy nước rửa chân trong chậu kia không?”

- Bạch Thế Tôn, con thấy

- Nước ấy có thể dùng để ăn, uống, súc miệng được không?

- Bạch Thế Tôn không thể dùng được. Nước ấy trước kia trong sạch, nay vì rửa chân trở thành nhớp đục không thể dùng.

Phật dạy rằng: “Ngươi cũng như vậy, là con Ta, là cháu của vua Tịnh Phạn, bỏ sự sumh sướng ở đời làm vị Sa môn, nếu ngươi không tinh tấn, nhiếp thân giữ miệng, thời phải bị ba món là Tham, Sân, Si làm nhơ nhớp tâm ý, cũng như nước đục kia không thể dùng được”.


Phật lại bảo La Hầu La: “Hãy đổ nước kia đi”.

La Hầu La liền đổ nước trong chậu ra.

Phật nói: “Chậu kia nay không còn nước nhớp nữa, vậy có thể dùng để đựng đồ ăn uống được không”.

- Bạch Thế Tôn không thể dùng được, là vì  đã mang cái tên là chậu đựng nước rửa và đã từng chức nước bất tịnh.

Phật dạy La Hầu La: “Ngươi cũng như vậy; tuy làm vị Sa môn miệng không nói lời thành tín, tâm tánh lại cang cường, chẳng niệm tinh tấn, thường bị tiếng đồn không tốt, thật cũng như cái chậu rửa kia không thể đựng đồ ăn được”.

Đức Phật lấy ngón chân hất cái chậu rửa, khiến nó chạy lăn tròn, nghiêng qua nghiêng lại vài lần mới dùng lại. Phật bảo La Hầu La: “Ngươi có tiếc cái chậu này bị bể không?”.

- Bạch Thế Tôn, cái chậu để rửa chân là vật không quý giá gì. Trong ý tuy cũng có tiếc đôi chút nhưng không đên nỗi tha thiết lắm.

Phật bảo La Hầu La: “Ngươi cũng như vậy, tuy làm người Sa môn, không nhiếp thân và miệng, nói lời thô ác làm hại người khác, thời trong chúng không ai thương, người tri thức không ai tiếc, thân chết hồn luân chuyển trong ba đường dữ, sống chết vô lượng; các vị Hiền Thánh không ai thương tiếc; cũng như ngươi nói không tiếc cái chậu nữa”. La Hầu La nghe lời Phật dạy lấy làm hổ thẹn và sám hối tất cả lỗi lầm đã phạm.

Trích Kinh Pháp Cú Thí Dụ

3. Đức Phật độ cho người gánh phân

Thành Xá Vệ có một người Chiên-đà-la, sống bằng nghề đổ phân. Một hôm, Đức Phật gặp đi giữa đường bèn kêu lại. Người đổ phân thưa rằng: “Con là người gánh phân ô uế không sạch, con không dám lại gần ngài”. Đức Phật nói rằng: “Ta nay muốn cứu độ ngươi”. Rồi Đức Phật tự thân dắt người gánh phân xuống sông Hằng tắm rửa sạch sẽ và đưa về tịnh xá Kì Hoàn cho xuất gia làm vị Sa môn. Người gánh phân tu hành rất tinh tấn, cần khổ chuyên tâm nên chưa đầy một tuần chứng quả A La Hán, thần thông tự tại.

Lúc bấy giờ Vua trong nước nghe tin Đức Phật độ cho người Chiên-đà-la lấy làm bất mãn cho rằng làm vậy ô nhục hàng Sa môn và làm khó khăn sự kính lễ của các hàng vua chúa liền đến Tịnh xá trách khéo Đức Phật. Khi đến chỗ Đức Phật ở, thấy một vị Sa môn uy nghi đức hạnh, ngồi thiền trên một tấm đá hiện nhiều thần thông kì diệu. Vua vào lễ Phật và bạch rằng:“Bạch Thế Tôn, vị Sa môn kia danh hiệu là gì, sao lại có nhiều thần thông như vậy?”. Phật bảo rằng: “Đó là người gánh phân, nhờ công hạnh tinh tấn nên chứng được quả A La Hán”.

Rồi Đức Phật dùng thí dụ cho vua rõ ràng: “Như ở trong bùn nhơ bẩn, có nở một hoa sen thơm ngát, vậy bệ hạ là người có mắt, bệ hạ có hái lấy bông hoa kia không?”. Vua đáp: “Đóa hoa tuy mọc trong bùn lầy mà thơm ngát, hương quý, rất nên dùng để tự ngang nghiêm. Còn bùn lầy nhơ bẩn kia thì nên quán xem như là trạng thái của bà mẹ, chính từ trong bào thai mà sanh nở đóa hoa công đức”.

Lúc bấy giờ vua lại bạch với Đức Phật rằng: “Vị A La Hán trước làm nghề đổ phân, nay công quả tu hành viên mãn, chứng được những quả đức không thể nghĩ nghì. Tôi xin nguyện luôn luôn cúng dường mười món cần thiết, không dám để thiếu thốn”.

Theo sách Phật Pháp- Vườn hoa Phật giáo