Nghi thức kinh Phước Đức (Kinh Phật dành cho Phật tử tại gia đặc biệt là giới trẻ)

Năm giới là nền tảng đạo đức căn bản của thế giới loài người, Phật chế ra vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giúp mọi người vượt qua cạm bẫy cuộc đời, để sống an vui hạnh phúc, ngay tại đây và bây giờ.

Giới như ngọn đèn sáng hay phá tan si mê, tối tăm, mờ mịt. Giới như sức mạnh hay dựng đứng những gì ngã xuống. Giới có công năng dứt ác làm lành. Giới như ánh sánh trí tuệ, từ bi hay chuyển hóa phiền não khổ đau thành an vui, hạnh phúc.

                              
NGUYỆN HƯƠNG
 
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.
Chúng con….
Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,
Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát
Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
Nam mô Bồ-tát hương cúng dường. (3 lần)
Hôm nay là ngày … tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối tụng Kinh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

Nguyện cho chính pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.

Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

CA NGỢI TAM BẢO
 
Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.
Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh.
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham si…. khổ sầu.
Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP
 
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu
Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)
 
TÁN PHẬT
 
Đại từ đại bi thương chúng sinh.
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.           
 
ĐẢNH LỄ TAM BẢO
 
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy)
( Bắt đầu vô chuông mõ )
Một tiếng chuông ba tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông năm tiếng mõ.

PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
 
Lạy đấng thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương,
Nay con phát nguyện lớn,
Tụng kinh cuộc đời Phật,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ muôn loài,
Nguyện cho người thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần)

KINH PHƯỚC ĐỨC
 
Tôi được nghe như vầy, một thời đức Thế tôn, trú tại thành Xá Vệ, nơi rừng cây Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc. Đêm hôm đó trời đã khuya, bỗng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế tôn, chư Thiên ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng: “Chư Thiên cùng nhân loại làm thế nào để được sống bình yên và hạnh phúc? Kính xin Thế tôn chỉ dạy” “Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi, ta sẽ vì ngươi chỉ dạy 10 phương pháp gieo trồng phước đức, để làm lợi lạc cho Trời Người trong hiện tại và mai sau”.

1-Phương pháp thứ nhất là:
Luôn gần gũi người hiền
Lánh xa kẻ xấu ác
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.

2-Phương pháp thứ hai là:
Biết chọn môi trường tốt
Để làm các việc lành
Cùng hướng về đường thiện
Là phước đức lớn nhất.

3-Phương pháp thứ ba là:
Siêng học lại giỏi nghề
Biết giữ gìn đạo đức
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.

4-Phương pháp thứ tư là:
Biết hiếu dưỡng cha mẹ
Thương yêu gia đình mình
Lại làm nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.

5-Phương pháp thứ năm là:
Sống vui vẻ bố thí
Giúp gia đình người thân
Bình đẳng tùy theo duyên
Là phước đức lớn nhất.

6-Phương pháp thứ sáu là:
Tránh không làm điều ác
Không say sưa, nghiện ngập
Siêng năng làm việc lành
Là phước đức lớn nhất.

7-Phương pháp thứ bảy là:
Biết khiêm cung lễ độ
Để học hỏi điều hay
Nhớ ơn và biết đủ
Là phước đức lớn nhất

8- Phương pháp thứ tám là:
Biết kiên trì phục thiện
Thân cận bậc hiền Thánh
Siêng năng cùng tu học
Là phước đức lớn nhất.

9-Phương pháp thứ chín là:
Sống tinh cần tỉnh thức
Biết quay lại chính mình
Để sống đời giải thoát
Là phước đức lớn nhất.

10- Phương pháp thứ mười là:
Làm việc cùng mọi người
Tâm không hề thay đổi
Não phiền dứt, an nhiên
Là phước đức lớn nhất.
Ai sống được như vậy
Ở đâu cũng hạnh phúc
An nhiên và tự tại
Vì phước đức vẹn toàn.

KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA HÀNG BỒ-TÁT
 
Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.

NGUYỆN CẦU AN LÀNH
 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.
Hết thảy sáu thời, đều an lành. 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ. 
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát.              

KỆ SÁM HỐI
 
Con đã gây ra bao lầm lỗi
Khi nói khi làm khi tư duy
Tham lam hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Cúi xin các Phật Thế-tôn,
Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.
Hoặc tội ác tự tay tạo tác
Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm
Hoặc thấy việc ác không can
Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình.
Những tội ác tự mình trộm cướp
Của chùa chiền bảo tháp chư tăng
Tự tay mình lấy giả làm
Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng.
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn
Làm mười điều ác lại coi thường
Hoặc dùng thế lực ép oan,
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh.
Làm quỷ đói súc sinh đau khổ
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi
Làm loài hèn hạ nhất đời
Nếu được làm người làm người thấp kém.
Nay con nguyện thật thà sám hối
Biết bao điều tội lỗi xưa nay
Cúi xin chư Phật chứng minh
Xót thương cho nỗi khốn cùng của con.
Xin chư Phật rủ lòng thương xót
Nay con xin quỳ trước Phật đà
Phát tâm thệ nguyện thật thà
Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.
Xin phát nguyện làm lành lánh dữ.
Kể từ đây muôn kiếp không thôi.
Con nhất tâm nguyện sống đời lành.
Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo.
Lên thuyền từ vượt qua biển khổ.
Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê.
Thân miệng ý luôn luôn trong sạch.
Đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác.
Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối.
Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.
Không còn vương vấn chuyện xưa nay.
Nam mô cầu sám hối Bồ-tát.

CHÚNG CON TỤNG TAM QUY VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.
 

TỤNG TAM QUY Y
 
Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)

Quy y Phật, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng kính thờ tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.

Quy y Pháp, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo ngoại đạo tà giáo, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.

Quy y Tăng, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ bạn ác, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.

TỤNG NGŨ GIỚI
 
Con nguyền từ bỏ sát sinh
Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành.
Thương yêu người vật môi sinh
Cho đời hạnh phúc, muôn loài an vui.
Con nguyền từ bỏ trộm gian
Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa.
Sống chân thật chẳng lọc lừa
Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.
Con nguyền từ bỏ ngoại tình
Một chồng một vợ, tấm lòng trinh nguyên.
Thương yêu tôn trọng cảm thông
Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời.
Con nguyền từ bỏ nói sai
Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu.
Nói như chánh pháp cao sâu
Im như bậc thánh, nhiệm mầu thấy nghe.
Con nguyền từ bỏ rượu chè
Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ.
Để không bệnh hoạn thẫn thờ
Để cho tâm trí lặng lờ sáng trong.
Từ nay con nguyện với lòng
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.
Để cho con sống thanh cao
Để đời an lạc, dạt dào tình thương.

Đi kinh hành niệm Phật Bồ-tát
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(108 lần)
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (18 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần )
Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (3 lần)
 
SÁM MƯỜI NGUYỆN
 
Một nguyền kính lễ Như Lai.
Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.
Ba nguyền tu phước cúng dường.
Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.
Năm nguyền vui vẻ an lành.
Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.
Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh.
Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.
Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
 
Tụng kinh công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.
 
PHỤC NGUYỆN
 
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.
Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.
Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa
Phật huệ chiếu sáng ngời
Mưa pháp hằng nhuần gội
Phật tử lòng tin sâu
Ruộng phước càng tăng trưởng
Chúng sinh sống an lạc
Vui hưởng cảnh thái bình
Nơi nơi dứt đao binh
Mỗi mỗi đều thành Phật.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
 
Con xin nương tựa Phật
Bậc phước trí vẹn toàn
Cầu tất cả chúng sinh
Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)
Con xin nương tựa Pháp
Nguồn tuệ giác Từ bi
Cầu tất cả chúng sinh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)
Con xin nương tựa Tăng
Đoàn thể sống an vui
Cầu tất cả chúng sinh
Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)
 
HỒI HƯỚNG
 
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.
 
VĂN PHÁT NGUYỆN CHÙA THIÊN KHÁNH VỀ CHÙA TU HỌC
 
Về chùa kính Phật trọng Tăng
Cùng nhau học hỏi, trau dồi thân tâm.
Một lòng quyết chí tu hành
Thâm ân Phật tổ, ơn sâu khó đền.

Đất nước Việt Nam trên bốn ngàn năm văn hiến, nhờ biết phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ độc lập về kinh tế, chính trị và văn hóa đạo đức tâm linh. Hai triều đại Lý-Trần là nét son vàng sáng chói, đã mở ra trang sử mới nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi người sống trong cơm no áo ấm, vui vẻ sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Thế cho nên:

“Tiên học đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức”.

“PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, NGUYỆN NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM.

DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN MANG ĐẠO VÀO ĐỜI, DO HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”.


“ ANH HÙNG LÝ THƯỜNG KIỆT KHƠI NGUỒN TÂM LINH, MỞ TRANG SỬ MỚI CHO NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT.

PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI, PHÁ TRỪ MÊ TÍN LÀM RẠNG RỠ TỔ TIÊN ”.


Ngày hôm nay đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” mà ông cha ngày xưa đã dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi người biết tin sâu nhân quả, gìn giữ năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.

Chúng con Phật tử Chùa Linh Xứng xin thành tâm phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền Thánh tăng quang giáng đạo tràng từ bi gia hộ, chứng minh để cho chúng con tu học đến ngày thành tựu viên mãn mới thôi.

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN
 
1-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giúp người thoát khỏi, vô minh ưu phiền.
Nguyện cho cha mẹ ông bà
Được nhiều phước đức, sống lâu ở đời.

2-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhờ ơn Tam bảo, sáng soi chỉ đường.
Nguyện cho tất cả thầy cô
Truyền trao giáo pháp, mỗi ngày tốt hơn.

3-Chúng con kính lạy Phật-đà
Các vị Bồ-tát, chư Tăng thánh hiền.
Nguyện cho tất cả mọi người
Tin sâu nhân quả, cùng nhau làm lành.

4-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhủ lòng thương xót, chúng sinh mê mờ.
Nguyện không ganh ghét oán hờn
Giữ tâm kiên cố, từ bi thương người.

5-Chúng con kính lạy Phật-đà
Chia vui sớt khổ, rải ban tâm từ
Nguyện siêng tinh tấn tu hành
Cầu cho nhân loại, đừng thù hận nhau.

6-Chúng con kính lạy Phật-đà
Đời đời kiếp kiếp, trồng gieo căn lành.
Nguyện lòng trong sạch sáng trong
Quyết tâm từ bỏ, tham si khổ sầu.

7-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cùng nhau vui sống, tràn đầy tình thương.
Nguyện cho tốt đạo đẹp đời 
Tràn đầy hạnh phúc, muôn nhà ấm êm.

8-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cầu cho nhân loại, sống đời vị tha.
Nguyện mau thành tựu đạo tâm
Giúp cho cuộc sống, an nhiên thanh nhàn.

9-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.
Nguyện sống giúp ích nhân sinh
Sẻ chia vật chất, tâm linh sáng ngời.

10-Chúng con kính lạy Phật-đà
Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.
Nguyện cầu Phật pháp chiếu soi
Trường tồn cõi thế, thấm sâu lòng người.

11-Chúng con kính lạy Phật-đà
Sống trong tỉnh giác, thương yêu muôn loài.
Nguyện đem lời dạy Thế tôn
Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.

12-Chúng con kính lạy Phật-đà
Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.
Nguyện cho thế giới bình yên
Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài.
 
CHÚNG CON THÀNH TÂM PHÁT NGUYỆN, GIỮ GIỚI TRONG SẠCH VÀ SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC

Năm giới là nền tảng đạo đức căn bản của thế giới loài người, Phật chế ra vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giúp mọi người vượt qua cạm bẫy cuộc đời, để sống an vui hạnh phúc, ngay tại đây và bây giờ.

Giới như ngọn đèn sáng hay phá tan si mê, tối tăm, mờ mịt. Giới như sức mạnh hay dựng đứng những gì ngã xuống. Giới có công năng dứt ác làm lành. Giới như ánh sánh trí tuệ, từ bi hay chuyển hóa phiền não khổ đau thành an vui, hạnh phúc.

“ Giới là phương thuốc nhiệm mầu,
Chữa lành các bệnh, khổ đau ở đời. ”


Năm giới là con đường sáng, là niềm tin vững chắc cho mọi người trên bước đường thăng hoa cuộc sống, giới có công năng làm mới lại chính mình, giúp chúng ta không rơi vào hố sâu của tội lỗi mà hay sống đời đạo đức và vô ngã vị tha.

Người Phật tử chân chính phải sống có văn hóa, có đạo đức, có nhân cách, có hiểu biết, có yêu thương, có đức tính từ-bi-hỷ-xả, và biết tôn trọng bảo vệ sự sống của muôn loài.

GIỚI THỨ NHẤT TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG

Giới thứ nhất: Ý thức được khổ đau do sự giết hại gây ra chúng con nguyện không giết người và không giết hại các loài vật, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, không khai thác, phá hủy bừa bãi làm ảnh hưởng chung cho thế giới loài người.

Chúng con nguyện không trực tiếp giết hại hay phá hủy môi trường, không xúi bảo người khác giết hại, không vui vẻ hay tán đồng khi thấy người giết hại, dù đó là trong tâm tưởng của chúng con.

GIỚI THỨ HAI KHÔNG GIAN THAM TRỘM CƯỚP
 
Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp, lường gạt lấy của người dưới nhiều hình thức. Chúng con nguyện mở rộng tấm lòng thương xót để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng con luôn ý thức rằng dù là một cây kim cọng chỉ, nếu không phải là của mình, nếu người không cho, chúng con không tự lấy làm của riêng mình.

Người Phật tử chân chính, ai cũng phải tin sâu nhân quả, tin mình làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận nên có luật pháp chế tài, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối mọi việc xấu ác của con người.

GIỚI THỨ BA BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH MÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC
 
Ý thức được những khổ đau do xâm phạm tiết hạnh của người khác, chúng con nguyện chỉ sống một vợ một chồng chung thủy có đôi, không dan díu ăn nằm với người khác, nếu không phải là vợ hoặc chồng.

Bản chất của chúng sinh là ái dục, ai ham hưởng thụ quá đáng vấn đề khoái lạc xác thịt và đi quá đà trong chừng mực cho phép, dễ bị mất nhân cách phẩm chất đạo đức. Thường như thế thì kéo theo sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình là ghen tuông, giận dỗi, mắng chửi và bạo hành.

Người Phật tử chân chính, nếu muốn có một nhân cách phẩm chất đạo đức tốt, để không rơi vào trường hợp ngoại tình và các quan hệ tình dục bất chính khác. Quả báo hiện đời không bao giờ có được mái ấm gia đình hạnh phúc, chính vì vậy chúng con quyết một lòng sống chung thủy một vợ một chồng, để không bị người khác phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

GIỚI THỨ TƯ KHÔNG NÓI DỐI VÀ BIẾT LẮNG NGHE
 
Bồ-tát Quán Thế Âm là một con người mẫu mực đã mở ra cánh cửa “Phổ Môn” rộng khắp thế giới Ta bà này để mang niềm vui, tình yêu thương chân thật và làm vơi đi biết bao nỗi khổ niềm đau, của tất cả chúng sinh với tấm lòng vô ngã vị tha rộng lớn, nhờ có nhiều phước báo và nhân từ đức độ.

Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu tỉnh giác gây ra, chúng con xin nguyện học và làm theo hạnh lắng nghe, cùng nói lời hòa nhã dễ thương để đem niềm vui chân thật và sẵn sàng chia vui sớt khổ để mình và người cùng sống trong an lạc thái bình.

Lời nói rất quan trọng có thể tác động tới tâm tư mọi người làm cho họ hạnh phúc hay khổ đau, thế cho nên chúng con nguyện sẽ nói lời chân thật hiền hòa và không nói dối để hại người vật.

Người Phật tử chân chính nguyện không nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, hoặc hứa với người mà không giữ đúng, hoặc hứa rồi mà tráo trở lật lộng. Hoặc nói lời ly gián làm hai bên hiểu lầm nhau, nên sinh ra thù hận. Hoặc dùng lời nói thêu dệt nịnh hót làm xiêu lòng người, từ vua quan cho đến các thứ dân bần cùng cũng đều bị mê hoặc bởi lời nói nịnh hót tâng bốc. Và chính lời nói nịnh hót làm hại oan rất nhiều người. Hoặc dùng lời nói thô ác như là nói nặng, mắng nhiếc, chửi rủa dùng lời lẽ thô tục để lăng nhục người.

Chính vì vậy, chúng con quyết học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm để lắng nghe và biết tha thứ cho nhau mà cùng nói lời hòa nhã, từ ái và luôn đem niềm an vui, hạnh phúc đến với mọi người.

GIỚI THỨ NĂM GIỮ THÂN TÂM TRONG SÁNG LÀNH MẠNH
 
Xã hội ngày nay trên đà tiến bộ của nhân loại, con người càng ngày càng sa đọa hơn vì những thói quen hưởng thụ không lành mạnh gây ra như hút thuốc, uống rượu và dùng các chất kích thích độc hại như xì ke ma túy.

Quả báo của sự tiêu thụ các chất độc hại, hiện đời bị ngu si mê muội, thân tâm u tối, không làm chủ bản thân dễ dẫn đến phạm pháp gây ra nhiều tội lỗi và làm tổn hại cho mình và người khác.

Ý thức được sự khổ đau do uống rượu say sưa, tiêu thụ các chất kích thích như phim ảnh đời trụy, sách báo nhãm nhí, các chất độc hại như xì ke ma túy.

Chúng con nguyện không tiêu thụ các chất độc trên để thân tâm được trong sáng lành mạnh, sống đời đạo đức vị tha mà làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân, đóng góp lợi ích xã hội, và hộ trì Tam bảo, để Phật pháp được trường tồn ở thế gian này, nhằm giúp tất cả chúng sinh được nhiều lợi lạc.

Chúng con từ nay về sau phát nguyện làm người Phật tử chân chính, gìn giữ năm giới pháp trong sạch, tu học theo lời Phật dạy để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Tóm lại: Người Phật tử chân chính có một nhân cách sống được người trí tán thán và khen ngợi, đó chính là biết từ bỏ sát sinh hại vật, trước tiên là không được giết người, kế đến là biết hạn chế giết hại từ con vật lớn cho đến các loài nhỏ nhít. Rồi chúng ta không gian tham trộm cướp hay lường gạt của ai, sống chung thủy một vợ một chồng, không nói dối hại người và không uống rượu say sưa và dùng các chất độc hại như xì ke ma túy.

NGUYỆN CẦU AN LÀNH
 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.
Hết thảy sáu thời, đều an lành. 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ. 
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát.                    
Hồi hướng công đức
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.