Đức Phật Long Hoa

Sự thiền quán của ngài năng lực vô cùng vì thế người đi ngang qua gần đủ để xúc chạm chân ngài tự họ sẽ thụ nhận sự thể chứng về lòng yêu thương lớn.

Vô lượng kiếp về trước, sau nhiều sự cúng dường, Di Lặc phát thệ nguyện Bồ Tát từ Đức Thế Tôn Đại Lực trước mặt nhiều Đức Phật khác.  Từ lúc ấy trở đi, ngài đã đưa vô lượng chúng sinh đến giác ngộ, hướng dẫn họ trên con đường của giới đức, thiền định và tuệ trí bằng những phương tiện của ba cổ xe:  Thinh Văn, Duyên Giác và Đại Thừa Bồ Tát.
 

 
Trong khi thực hành như một vị Bồ Tát, ngài thân chứng qua thiền quán về tâm  đại từ - lòng yêu thương lớn.  Ngài không chỉ dạy con đường này cho những người khác mà cũng thiền quán về điều này một cách liên tục với chính mình, thường ở tại cửa của một thành phố và quán chiếu về lòng từ ái.  

Sự thiền quán của ngài năng lực vô cùng vì thế người đi ngang qua gần đủ để xúc chạm chân ngài tự họ sẽ thụ nhận sự thể chứng về lòng yêu thương lớn.  Điều này làm chư Thế Tôn trong mười phương vô cùng hoan hỉ, các ngài tùy hỉ trong hành động của Di Lặc và tiên đoán rằng trong toàn bộ tương lai của ngài, ngài sống như một vị Bồ Tát và một vị Phật, ngài được biết như Di Lặc hay Từ Thị hay Yêu Thương (E: Love; Skt: Maitreya; Tib: Jampa).  Đây là việc ngài nhận danh hiệu của ngài như thế nào.
 
Một trong những đời sống khác, Di Lặc được sinh ra như một trong một nghìn người con trai của một vị Đại Quốc Vương.  Vị vua này muốn biết theo  thứ tự nào mà những người con của ông sẽ trở nên giác ngộ, vì thế ông đặt tất cả tên của họ vào trong một cái bát, thiền quán thâm sâu trong bảy ngày, trong khi thực hiện nhiều nghi thức cúng dường, rồi lấy danh tánh ra khỏi bát từng tên một.  

Tên của Di Lặc đứng vào hàng thứ năm, và Đức Phật vào lúc ấy, Đức Thế Tôn Vô Lượng Tri Thức, tiên đoán rằng Di Lặc sẽ trở thành vị Phật thứ năm của kiếp hiện tại.  Đức Thế Tôn Thích Ca là vị Phật thứ tư.
 
Cuối cùng Di Lặc tiến bộ qua tất cả những trình độ phát triển tâm linh, đạt đến tầng bậc thứ mười của Bồ Tát – Pháp Vân Địa – và sau đó trở thành một Đức Phật Toàn Giác.  Đã đạt đến tầng bậc toàn thiện tối thượng, ngài biểu thị nhiều khía cạnh khác nhau trong vô lượng lĩnh vực của Phật; hiện tại nơi cư trú đặc biệt của ngài là Tịnh Độ Đâu Suất, nơi ngài truyền đạt giáo huấn Đại Thừa cho vô lượng đệ tử Bồ Tát thượng thủ.  

Ở đây ngài đã dạy năm bộ luận nổi tiếng cho Bồ Tát Vô Trước [1].  Di Lặc cũng ban bố nhiều giáo huấn khác phù hợp với nhu cầu của những đệ tử khác nhau.  Ngài đã xuất hiện như vô lượng đạo sư tâm linh khắp trong mười phương hư không thế giới, thế nên đã hướng dẫn vô số chúng sinh trên con đường đến sự tỉnh thức trọn vẹn.
 
Cuối cùng thời gian sẽ đến để Di Lặc xuất hiện như vị Phật thứ năm trong pháp giới của hiện kiếp này và chuyển pháp luân vì lợi ích cho tất cả.  Điều này sẽ xãy ra trong sự kiện theo sau.
 
Trong tương lai, do bởi vọng tưởng lớn mạnh, chúng sinh trong thế giới này sẽ suy thoái – tuổi thọ của họ sẽ giảm và đời sống của họ sẽ tràn đầy với nhiều khổ đau hơn.  

Khi tuổi thọ con người giảm chỉ còn mười năm, ngài Di Lặc sẽ biểu hiện trong hình thức một lĩnh tụ tâm linh vĩ đại và minh chứng con đường đạo đức.  Đặc biệt, ngài sẽ truyền bá rộng rãi  giáo huấn về lòng ân cần tử tế - yêu thương - và như một kết quả , sự cát tường thịnh vượng của con người trong thế giới này sẽ bắt đầu cải thiện – họ sẽ dần dần từ bỏ những quan điểm gian dối và thái độ tổn hại và rồi tuổi thọ của họ sẽ bắt đầu tăng lên.  

Sau nhiều a tăng kỳ kiếp thọ mạng sẽ tăng trường một cách kỳ diệu và con người sẽ sống đến tám mươi nghìn năm.  Sau đó, tuổi thọ của họ sẽ suy giảm một cách chậm chạp một lần nữa cho đến khoảng một trăm tuổi.  Theo những sự tiên đoán của tất cả chư Phật và hứa nguyện của chính ngài, đây là lúc mà Đức Phật Di Lặc sẽ thị hiện trên thế giới như một vị đạo sư phổ biến, hay Đức Phật Tổ, như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni.
 
Cha của ngài, sẽ là một vị Vua Bà La Môn Đại Từ Bi, và mẹ của ngài là Hoàng Hậu Thanh Xuân Triền Vọng (nhìn trẻ mãi).  Ngài Di Lặc sẽ sinh ra phía một bên của bà khi bà đứng trong một khu vườn và vua  trời Đế Thích sẽ tiếp nhận vị Phật mới sinh với lòng tôn kính lớn.

 Lập tức thiếu nhi Di Lặc sẽ bước đi bảy bước trong bốn hướng chính và trên mỗi bước chân mà ngài đặt chân những hoa sen báu sẽ nở ra.  Sau đó ngài sẽ tuyên bố, “Ta là đấng cứu độ tối thượng của thế giới và đến để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ đau.  Đây là lần sinh cuối cùng của ta; sẽ không có lần tái sinh nào nữa đối với ta.”

 
Khi nghe điều này, tất cả các hàng trời người chúng sinh cao thượng của thế giới sẽ hoan hỉ, hiển hiện nhiều hành động tịnh hóa và dâng hiến cho ngài nhiều sự cúng dường kỳ diệu.  Vua cha tự hào của ngài sẽ đưa ngài đi vòng quanh thành phố vì thế dân chúng có thể cũng cùng vui mừng với trân bảo mới của họ.  Những vị thiên nữ xinh đẹp sẽ dâng cúng hoa cho ngài và những đại hiền nhân sẽ tiên đoán rằng trong chính đời sống này ngài sẽ trở thành một vị Phật toàn giác.
 
Sau đó, ngài sẽ tuân theo lối sống của một hoàng tử.  Khi thời gian đến cho ngài học tập, Di Lặc sẽ dẫn đầu trong bốn nghìn tám mươi học sinh; đúng thời lập gia đình, ngài sẽ có nhiều vợ, và sống với những phu nhân cho đến mười nghìn năm.  

Rồi thì một lễ hội tôn giáo lớn của những Bà la môn sẽ xãy ra trong vương quốc của ngài, mà lúc ấy Di Lặc sẽ chứng minh rằng ngài đã đến để thực chứng tính vô thường của mọi hiện tượng; thấy hình dáng của những vị sa môn du phương, ngài sẽ tuyên bố từ bỏ thế giới luân hồi và ngài hướng đến việc lìa bỏ đời sống vương giả rồi đi theo con đường tôn giáo, một cuộc sống tâm linh.  Quyết định này sẽ làm sửng sốt những người chung quanh ngài và toàn bộ cung điện cùng tất cả những người vợ của ngài sẽ bay vào hư không.
 
Đã quyết chí với quyết định này, từ bỏ cung cách của đời sống vương giả, Di Lặc sẽ khởi hành vào rừng.  Tất cả chư thiên và thánh chúng sẽ hoan hỉ với giải pháp của ngài, cúng dường tán thán cho sự thành công và bảo vệ cho ngài và chăm sóc  khi ngài thiền quán.

Noi theo gương này, nhiều vị phu nhân của ngài, một nghìn bốn mươi người tùy tùng và vô số thị dân sẽ đi theo con đường của ngài trong một sự dâng hiến lớn lao và cũng thọ giới như những hành giả tôn giáo.
 
Trong bảy ngày, Di Lặc sẽ đi theo cung cách sống của sa môn tu khổ hạnh, kiêng khem mọi thức ăn và thức uống.   Sau đó, khi xuất thiền từ một thể trạng tập trung thiền định sâu xa, ngài sẽ nhận một bát sửa từ người vợ của ngài tên Dawa’i Tongchen.  Tươi tỉnh lại, ngài sẽ quyết định ngồi trong tư thế kim cương tọa và hạ quyết tâm ‘không xuất thiền cho đến khi đạt được giác ngộ.’  

Đêm ấy ngài sẽ đánh bại tất cả những sự quấy rầy của ma quỷ và tất cả những năng lực tiêu cực (ma vương) và vào giữa đêm ngài sẽ nhập vào một thể trạng thiền định thậm thâm.  Cuối cùng, với ánh nắng mặt trời chiếu soi của buổi sáng, Di Lặc – người thật sự đã đạt đến toàn giác trong nhiều a tăng kỳ kiếp về trước – sẽ minh chứng vì lợi ích của những đệ tử may mắn của ngài, sự đạt đến của Quả Phật hoàn toàn và toàn thiện.  

Sau đó, trong cùng cách của tất cả chư Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai, ngài sẽ hướng dẫn vô lượng chúng sinh khỏi khổ đau và trên con đường của sự tỉnh thức tâm linh trọn vẹn.
 
Trong bảy tuần, sau khi minh chứng sự giác ngộ, Di Lặc sẽ tiếp tục im lặng, quán chiếu những đệ tử tương lai của ngài.  Rồi thì, Đế Thích, vị vua của hàng chư thiên sẽ tặng ngài một bánh xe bằng vàng và những đối tượng xinh đẹp phổ biến của năm giác quan và thỉnh ngài chuyển pháp luân vì lợi ích của tất cả chúng sinh.  

Trong sự đáp ứng đến lời cầu thỉnh, ngài Di Lặc sẽ giảng dạy bốn chân lý cao quý, do thế hướng dẫn nhiều triệu đệ tử đến giải thoát.
 
Trong sự giáo hóa lâu dài của ngài, Di Lặc sẽ chuyển bánh xe pháp giáo huấn vĩ đại ba lần [2] và mỗi lần vô lượng đệ tử sẽ đến để nghe pháp.  Những giáo huấn này sẽ là những sự kiện kỳ diệu hấp dẫn không chỉ con người, những đệ tử sinh ra trên Trái Đất, mà cũng thu hút nhiều chư thiên, không hành nam, không hành nữ và những chúng sinh từ những thế giới khác, nhiều người trong ấy sẽ lập tức trở thành những vị a la hớn, Bồ Tát, và ngay cả là những vị Phật toàn giác.  

Qua năng lực của thân thể, lời nói và tâm ý thánh thiện, Di Lặc sẽ hướng dẫn và làm toại nguyện tất cả những ai tập họp theo nhu cầu và năng lực cá nhân của họ, trao truyền Tiểu Thừa cho một số, và Đại Thừa cho một số khác.  Trong cách này, ngài sẽ hướng dẫn vô lượng đệ tử qua ba cổ xe [3] để giải thoát và giác ngộ.
 
Di Lặc sẽ hiện hữu trong sáu mươi nghìn năm, ban bố sự hướng dẫn tâm linh đến nhiều đệ tử trong kiếp sống của ngài và sau khi ngài nhập diệt, giáo huấn của ngài sẽ tồn tại tám mươi nghìn năm nữa, gián tiếp lợi ích nhiều người nữa.  Vì thế, qua năng lực từ ái bi mẫn vĩ đại của ngài, Di Lặc sẽ ban vô lượng lợi ích đến vô lượng chúng sinh không trừ một ai.
 
Trong ý nghĩa siêu việt, Di Lặc không lệ thuộc đến sự chết  cũng không phải sự tái sinh; ngài mãi mãi làm lợi ích cho tất cả chúng sinh không trừ một ai.  Xa hơn thế, một lần ngài đã tuyên bố, “Bất cứ người nào giữ chỉ một thệ nguyện kỷ luật đạo đức một cách thanh tịnh trong thời của Đức Phật Thích Ca giáo hóa sẽ trở thành đệ tử riêng của ta khi ta thị hiện và ta sẽ giải thoát tất cả những đệ tử như vậy,” và ngài giữ lời hứa, lời thệ nguyện và cam kết này  một cách chân thành.
 
Do vậy, những ai trong chúng ta có đủ may mắn đã từng gặp gở những giáo huấn của Đức Phật Thích Ca và duy trì một trình độ nào đấy của kỷ luật, thệ nguyện thuần khiết là bảo đảm hiện thực sự tiếp xúc với Đức Phật Di Lặc, trở thành đệ tử của ngài và  đạt đến giác ngộ một cách nhanh chóng.
 
&&&
 
Từ  trong Thương Yêu Phổ Quát ( Universal Love), đoạn mở đầu này được xuất bản lần đầu tiên trong nghi quỹ (sadhana) được ban bố bởi Viện Di Lặc (Maitreya Institute) khi Lama Yeshe thuyết giảng giáo huấn này vào năm 1981.
 
Lama Yeshe hồi hướng công đức việc phiên dịch này như sau: “Do bởi công đức này, nguyện cho tất cả năng lượng của sự sống được dâng hiến đến sự thân chứng lòng yêu thương của Di Lặc, vũ khí hạt nhân thật sự có thể phá hủy tất cả mọi kẻ thù ngoại tại và nội tại, giống như Đức Phật Di Lặc, và nguyện cho chúng con đạt đến thể trạng vĩ đại của bình đẳng, mà trong ấy, không có những người bạn, những kẻ thù, hay những kẻ xa lạ sợ hãi.”