Chùa Long Quang

Chùa do Thiền sư Liễu Huệ - Thiện Quyền, dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 37 khai sơn năm Minh Mạng thứ năm (1824), ban đầu có tên là Long Trường Tự

Chùa do Thiền sư Liễu Huệ - Thiện Quyền, dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 37 khai sơn năm Minh Mạng thứ năm (1824), ban đầu có tên là Long Trường Tự, sau Thiền sư Quảng Văn đổi tên là Long Quang Tự. Năm 1922, Thiền sư Từ Quang cho tạc nhiều pho tượng thờ bằng gỗ giáng hương, đặc biệt là bộ Thập bát La-hán rất sinh động. 
 

Chùa được trùng tu nhiều lần. Năm 1930, ngài Từ Thới đã tổ chức xây dựng ngôi chùa qui mô. Vị trụ trì hiện nay là Đại đức Thích Bình Tâm đã hoàn thành đợt 1 trùng tu mở rộng chùa vào ngày 08-01-1995. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.