Chùa Sùng Phúc

Chùa Sùng Phúc, xã Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.Chùa thờ Quan Thế Âm Bồ tát bên trong

Chùa Sùng Phúc, xã Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.Chùa thờ Quan Thế Âm Bồ tát bên trong, phía ngoài thờ Thiên vương Đại thần – Thần Thành Hoàng tên Nguyễn Đình Bá - một viên quan triều đình thời Lê đi trấn ải biên cương Tổ quốc.