Biết Sống thì thảnh thơ

Biết Sống thì thảnh thơ Không biết sống thì hết hơi 
 
Ta nương tựa vào trời 
 
Trời khi mưa, khi nắng 
 
Ta nương tựa vào trắng 
 
Trắng hết trắng thì đen 
 
Ta nương tựa vào em 
 
Em hết còn thì mất 
 
Ta nương tựa vào ta 
 
Người bạn đời duy nhất.
 
 
Đổi thay là bản chất 
 
Của vạn hữu trên đời 
 
Hạnh phúc từ nội tại 
 
BIẾT SỐNG thì thảnh thơi.
 
Thích Tánh Tuệ