Bởi Đời Là Cõi Tạm

Bởi Đời Là Cõi Tạm Bởi đời là cõi tạm 
 
Nên sống thật với nhau 
 
Nếu kiếp người trôi mau 
 
Thì oán thù dừng lại.
 
 
Bởi không gì tồn tại 
 
Nên giận hờn bỏ qua 
 
Nếu lòng mình vị tha 
 
Thì nỗi sầu tan biến.
 
 
Bởi không gì lưu luyến 
 
Nên đừng buộc ràng thêm 
 
Nếu có ngày và đêm 
 
Thì mê rồi phải ngộ.
 
 
Bởi mộng đời dễ vỡ 
 
Nên quý trọng hôm nay 
 
Nếu thế sự vần xoay 
 
Thì ngồi yên tĩnh lặng.
 
 
Bởi lòng người sâu thẳm 
 
Nên đừng cạn nghĩa ân 
 
Nếu mang nặng nghiệp trần 
 
Thì buông rời vọng tưởng.
 
 
Bởi tham cầu danh tướng 
 
Nên quán niệm vô thường 
 
Nếu ai còn tha phương 
 
Thì nhớ về nguồn cội.
 
 
Bởi ai còn nông nỗi 
 
Nên nhớ lấy lời xưa 
 
Nếu ai đi trong mưa 
 
Thì thấm đời gian khó.
 
 
Bởi yêu trong giông gió 
 
Nên hiểu tình long đong 
 
Nếu “Sắc tức thị Không” 
 
Thì… vô cầu, vô niệm.
 
Thích Tánh Tuệ.