Cung tán nhân lễ Tiểu tường Cố trưởng lão Hoà Thượng thượng Trí hạ Hải

Nắng Trùng Hương Bay


Hương từ Đức tuệ tròn treo
Vầng trăng khuất núi, mở vào Tịnh Quang,
Dáng Ngài dung tướng huy hoàng
Uy nghi đỉnh hạc, y vàng thanh tu.

Tâm Ngài dưỡng trí chữ Nhu
Hạnh Ngài miên mật, chữ Từ bao dung,
Thân Ngài bốn đại sắc không
Nguyện Ngài Trùng kiến, tôn Phong Tổ Đình.

Từ Xứ Quảng ngộ chân kinh
Bái hầu Chư Tổ, duyên sinh xuất trần,
Nghiêm trì hạnh Luật thanh bần
Giảng đơn vận pháp, sáng ngần khiêm cung.

Trăng thâu vọng khánh đại hùng
Bảo Tháp in bóng, nắng trùng hương Bay,
Thất đàn tứ chúng tiễn "Thầy"..!
Quy Tây an dưỡng, gương bầy Liên Trung.

         
  Cung tán nhân lễ Tiểu tường Cố Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Trí hạ Hải.
Thành viên HĐCM GHPGVN.
Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị.
Trú trì Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang-Quảng Trị.
Tổ đình Hải Đức - Huế.
Chúng con thành Tâm vọng bái giác linh Ngài..!

 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang 
                 Ngày 16-07-2020
                 Ngày Âm Lịch: 26-05-Canh Tý