Đạo hạnh

Đạo hạnh thi hóa qua điệp khúc 22 chữ đầu câu : Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.Xây thành điệp khúc Bồ đề
 

Dựng nên bài kệ hướng về thôn quê

Đạo thường tỏa khắp sơn khê

Hạnh lành gieo hạt ngày về đơm hoa

Thì nên vun bón mọi nhà

Đừng nên quá tưởng Ta bà sạch trơn

Cầu mong trong sạch được hơn

Không như ý nguyện không hờn thiệt thua

Bị ngăn nên phải thi đua

Ma này biến thể không thua Phật nhà

Chướng duyên bài học quả là

Vì không thấu triệt Phật nhà trong Tâm

Không đây điệp khúc âm thầm

Bị che không thấy Chân tâm gần kề

Ma này quả thật Bồ đề

Chướng duyên bài học thi đề tán dương

Thì ra sở học am tường

Chí cao nguyện cả con đường quản chi

Nguyện thành Đạo hạnh tức thì

Không thông thấy rõ đường đi lối về

Kiên tâm giữ vững tình quê

Cường thêm bài kệ thi đề ngâm nga.