Đôi bờ giác mê

Dòng thời gian luân phiên thay đổi,/ Chốn bụi hồng vương mỗi bước chân,/ Ai ai cũng có căn phần,/ Tuỳ theo duyên định tan lần nghiệp xưa ...


Một dòng sông bên bồi bên lở 
Bờ giác mê muôn thuở tận tường 
Sống luôn hoà hợp tình thương 
Đời người chung một con đường tử sinh

Khi tâm thức không gìn chơn thiện
Quả theo sau thể hiện đành rành 
Nguyện xin tất cả chúng sanh 
Gieo trồng giống tốt để dành hậu lai 

Vườn hoa bi không phai bản sắc 
Huệ hạnh đà ghi khắc trí nhân 
Tiếng chuông thức tỉnh lòng trần 
Lắng sâu hơi thở an thân tâm thiền 

Dòng thời gian luân phiên thay đổi
Chốn bụi hồng vương mỗi bước chân 
Ai ai cũng có căn phần 
Tuỳ theo duyên định tan lần nghiệp xưa ...