Hay Thay

Hay ThayHay thay đức Phật Thích Ca

Về trong thế giới ta bà huyển hư

Thương đời, bất kể nắng mưa

Chúng sanh cần, đến cho vừa bi tâm.Quần mê bao kiếp lỗi lầm

Khổ đau chồng chất không tầm lối ra

Thân gầy mang áo cà sa

Với thêm bình bát ta bà vân du.Dạy đời thoát cảnh âm u

Chỉ cho nhân loại đui mù biết đi.