Lý tưởng của người xuất gia

Lý tưởng của người xuất giaY vàng dứt bỏ giận hờn
 
Vai oằn sứ mạng, pháp môn độ người
 
Sứ giả dẫm bước muôn nơi
 
Xiển dương chánh Pháp cho đời bình an.
 
Trần gian có lúc thăng trầm
 
Thuyền từ vững chắc chèo dần qua sông,
 
Mặc cho sóng gió, bão dông
 
Kết duyên bá tánh vun trồng phước duyên.
 
Hoa tâm nở chốn hương thiền
 
Đền ơn Thầy, Tổ quy nguyên căn lành,
 
Đường tu một dạ chí thành
 
Nguyện làm cát đá hóa thành Từ bi.
 
Danh lợi nào có sá gì
 
Tỳ Kheo hoằng Pháp chỉ vì tình thương
 
Dù cho gian khổ dặm đường
 
Sa Môn kham nhẫn không vương bụi trần
 
Dong ruổi góp nhặt cơn sân
 
Mang về vun bón chân tâm Bồ đề !!!
 
Khi nào hoa quả sum sê
 
Hái tặng hạt giống người về ươm tâm

 
Hành Trang Tu Sĩ

Hằng ngày học hỏi điều hay 
 
Hoa tâm hiện thể, mỗi ngày nở tươi 
 
Hành trang tiến bước cuộc đời 
 
Sống vui hạnh phúc tuyệt vời làm sao.
 
Đời người tu sĩ tự hào 
 
Ba y, bình bát, Đạo mầu Như Lai 
 
Soi kinh nấu sử hằng ngày 
 
Để cho lý tưởng tròn đầy Đạo tâm.
 
Đường tu: tỉnh thức, chuyên cần 
 
Kiếm tuệ chặt đứt mê lầm chướng duyên 
 
Nương theo giới luật hương thiền 
 
Chiếu soi lầm lỗi để liền hối tâm.
 
Thị phi chỉ tạo cơn sân 
 
Suối nguồn bi ái mắt ngân lệ sầu 
 
Y vàng, chiếc áo màu nâu 
 
Lý tưởng hoằng Pháp nhịp cầu về Tây.
 
(Trí Giải)