Phước Thành Chùa Xưa

Cung kính thành tâm dâng Lên Hoà Thượng Bổn Sư, nhân ngày lễ Trùng Kiến Phạm Vũ Phước Thành - từ năm 1981-2020.

 
Đất Từ Thuận Hoá dựng xây
Dòng Hương Đỉnh Ngự, áng mây thơ tình,
Lập Triều Chúa Nguyễn đăng trình
Thành tâm kính Phật, dáng hình quyền uy.

Lợi danh vụt áng sương My
Trăm năm duyên thiếp, đến đi vô ngần,
Trải dài mộng huyễn duyên Trần
Khép tình cung hậu, nguyện thầm Quy y.

Dòng sông An Cựu khéo bì
Cung An định ngự, những gì trăm năm,
Ngọc Hầu Cung thiếp nhất Tâm
Ni Sư công hạnh, huyễn Trần mộng duyên.

Chùa Bà Sư nét uy nguyên
Hồng danh Niệm Phật, tọa Thiền Tịnh tu,
Mấy trăm năm dáng Huyền từ
Kệ kinh sớm tối, chân như nhiệm mầu.

Tổ Bửu thọ pháp thính cầu
Nối dòng Ba sáu, thâm sâu sắc tình,
Hàm phong danh tước thân trình
Thiệu Long Giáo Chủ, Huệ Tĩnh Nguyên Sư.

Dân trao thiền Phật Bà Sư
Phước Thành Cổ Tự, dáng từ lão Ni,
Hệ Tộc Phái, chốn khắc ghi
Phế tích thời cuộc, mãi đi xa tầm.

Duyên lành hiến cúng Thành Tâm
Thừa Thiên tri sự, thỉnh Tăng nối truyền,
Từ Hiếu Tri sự điền viên
Thỉnh Ngài Chí Thắng, tọa niềm nối danh.

Trải dài sương nắng âm thanh
Dựng Ngôi phạm vũ, Phước Thành Chùa xưa,
Xiển dương Chánh pháp Đại Thừa
Nuôi Tăng Độ chúng, bao mùa trôi qua.

Dựng hàng thính chủng Thích Ca
Y vàng rợp bóng, ca sa một màu,
Bốn mươi năm đã qua mau
Ngôi chùa soi bóng, Phượng thâu hình chùa.

Phước Thành Trùng Kiến Điện xưa
Kệ kinh hôm sớm, pháp thừa hoa thơm,
Áng mây Phật ngự cảm ơn
Muôn ngàn tay nhỏ, tao đờm vô vi.

Trải dài duyên dáng Khắc ghi
Ngàn năm còn mãi, hương thì ánh trăng,
Ngài Về thiền thảo thanh ngầm
Chấp tay quy kính, y vàng Thiền Môn.
 
Trong những năm đất nước chuyển mình, 40 năm trôi qua, chúng con có duyên Phước làm huynh đệ một nhà, làm học trò xuất gia của Người, của chư Phật, chư Tổ, chúng đệ tử trên dưới một tâm hiện đang hoằng pháp theo nhân duyên mỗi trú xứ, để những gì còn đọng lại là lời dạy ân sâu.

Những thăng trầm dâu bể, được lưu dữ tại ngôi phạm vũ già lam Phước Thành, ai đã một thời biết đến chúng điệu để chỏm nơi đây sẻ in dấu bao hàm duyên ký ức.

Tất cả anh em chúng con Tăng - Ni, một dạ chí thành cung duy tán dương dâng lên Bài Thơ này.

Một số hình ảnh của tác giả:
 

 

Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 21-07-2020
Ngày Âm Lịch: 01-06-Canh Tý.