Tịnh Độ

Tịnh Độ


Tịnh Độ chiếu soi ở trong lòng

Đừng tìm theo nghiệp phải long đong

Đau thương cho kiếp người sầu khổ

Danh lợi đua chen giữa tang bồng

Niệm phật thì hãy niệm ở tâm


Tâm tịnh, A Di chổ nào tầm?

Cực Lạc là đây còn đâu tá

Ngàn xưa chư tổ đã vang âm.

Đời nay niệm Phật phước vô ngần

Sanh về thế giới Bảo Kim Ngân (Cực lạc)

Nhất niệm bội phần tăng đức độ

Tịnh Độ là đây, chổ nào tầm.