Tình pháp lữ tại Chùa Tiên Lữ

Hàn Phong Lĩnh Mến tặng pháp lữ Nghiêm Thuận Tròn 10 năm gặp lại!


Quyện mình giữa khói Trầm Hương,
Tiên Lữ chốn Tổ, giữa trường Mộng xưa.
Vọng kinh mỏ sớm chuông đưa,
Chân Như bối diệp, Trăng vừa xông mây.

Vết chân lưu bước chốn này,
Tìm người Tri Kỷ, tỏ bày tâm giao!
Hương Trầm quyện tỏa trăng sao,
Nhạc Trịnh thiếu thất, rót vào Trà Thơm.

Chân Tình dâng tặng tiếng đờn,
Ngắm sương hóng gió, nhặt vờn áng mây.
Vọng nghe tiếng dế ngủ say,
Bút nghiêng nét chữ, hồn bay miệt mài!

Tổ xưa tạo dựng Phật Đài,
Khúc Cầm nhạc phổ, chẳng phai chút tình.
Ngôi chùa Tiên Lữ oai linh,
Trà thơm hương cỏ, sương tình giọt say.

Ta về tìm bạn cõi này,
Ngỡ trăm năm tạm, nào say một đời.
Tự Tại, An Lạc, Thảnh Thơi,
Như dòng nước chảy, gặp thời ẩn tu!

Vén mây hỏi chút Công Phu,
Luân Hồi muôn kiếp, khói mù Đường Quyên.
Phù An, Tiên Lữ... kinh Huyền,
Ngoạ Long nhập định nhạc Thiền du dương...

Hàn Phong Lĩnh Mến tặng pháp lữ NghiêmThuận Tròn 10 năm gặp lại!
- Hàn Phong Lĩnh -