Từng sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống

Từng sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống
Từng sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống 
 
Đoạn nghiệp duyên ưa muốn như thường 
 
Lắng lòng phủi sạch tơ vương 
 
Nhiếp Tâm thanh tịnh nguyện nương bóng từ.
 
Trong cảnh tỉnh thặng dư ngày tháng 
 
Cõi hồng trần là khoảng hư không 
 
Trời xanh mây trắng bềnh bồng 
 
Oan khiên xuôi chảy theo dòng nhân gian.
 
Cánh Sen Hồng chứa chan hỉ ái 
 
Ban tặng đời vô ngại vô ưu 
 
Thọ trì giới hạnh gắng tu 
 
Dụng công kham nhẫn an du sở hành.
 
Kìa giọt nước đầu cành dương liễu 
 
Thấm sâu từng tích thiểu thành đa 
 
Trôi lăn trong chốn ta bà 
 
Vuông tròn phước báu Phật đà gia ân.