Udumbara

UdumbaraRạng ngời một đoá kỳ hoa
 
Vô cùng huyền diệu tinh ba khôn lường

Linh Đàm phổ hoá tứ phương
 
Mấy ngàn năm mới đơm hương khai hình

Tin mừng khắp chốn nhân sinh
 
Đức Thiện Thệ giữa bình minh giáng trần.