9 Cách Phát Bồ Đề Tâm

Bồ đề tâm này giống như đại địa, nâng giữ mọi thứ khắp cả thế gian.


1. Bồ đề tâm như hạt giống

Bồ đề tâm này giống như hạt giống,

sinh trưởng tất cả chân lý, Phật pháp.

Đầy đủ duyên lành, thì mới lớn mạnh

2. Bồ đề tâm như ruộng tốt

Bồ đề tâm này giống như ruộng tốt, sinh trưởng

pháp lành của mọi chúng sinh.

Vô số pháp lành, hạnh tốt

3. Bồ đề tâm như đại địa

Bồ đề tâm này giống như đại địa,

nâng giữ mọi thứ khắp cả thế gian.

Đất từ bi, nuôi dưỡng mọi mầm sống

4. Bồ đề tâm như tịnh thủy

Bồ đề tâm này cũng như tịnh thủy,

rửa sạch tất cả phiền não, bẩn dơ.

Nước từ bi: chảy vô ngại

5. Bồ đề tâm như gió lớn

Bồ đề tâm này giống như gió lớn,

thổi khắp thế gian, không hề chướng ngại.

Rừng rậm tà kiến

6. Bồ đề tâm như lửa mạnh

Bồ đề tâm này giống như lửa mạnh,

thiêu sạch mọi thứ cây củi tà kiến.

Thổi mất chấp trước, níu kéo

7. Bồ đề tâm như tịnh nhật

Bồ đề tâm này giống như tịnh nhật,

phổ chiếu khắp hết thế gian mọi chốn.

Nước trí huệ: soi mòn thói xấu

8. Bồ đề tâm như trăng tròn

Bồ đề tâm này giống như trăng rằm,

khiến việc tốt làm, đều tất viên mãn.

Soi chiếu điểm mù

9. Bồ đề tâm như đèn sáng

Bồ đề tâm này giống như đèn sáng,

tỏa ra muôn thứ ánh sáng chân lý.

Ánh sáng chân lý, tùy theo tâm thức