Giác ngộ

Giác Ngộ khi xưa cội Bồ Đề,/ Thế Tôn tỏ rõ đường về Chân Như./ Chúng con giờ cứ huyễn hư,/ Đuổi hình bắt bóng cũng từ tâm mê.


Giác Ngộ khi xưa cội Bồ Đề,

Thế Tôn tỏ rõ đường về Chân Như.

Chúng con giờ cứ huyễn hư,

Đuổi hình bắt bóng cũng từ tâm mê.

Nơi xa con đã trở về,

Nơi đây cõi Phật Bồ đề tâm linh.

Đạo tràng vang vọng lời kinh,

Xóa trong con những ngục hình thế gian.

Ngày xưa sinh tử gian nan,

Ngày nay ơn Phật Niết bàn nguyện tu.

Bài viết: "Giác ngộ"
 Tuệ Minh - Vườn hoa Phật giáo