Hương Từ Đức Lâm

Cung kính khể thủ lễ, Ngài Giải Thiện, viện chủ chùa Đức Lâm, nếu ai một lần nhân duyên diện kiến thức trúc về danh hương của Ngài, thì không một vị học Tăng thời bấy giờ không nhắc đến.


An nhiên giữa cõi nhân gian
Đến đi giấc mộng, chốn ngàn thiên thu,
Bái hầu tịnh cảnh Huân tu
Thiền môn không giác, hương từ Đức Lâm.

Bậc Thầy Giải Thiện nhân Tâm
Tiếp nuôi Tăng Chúng, giữ tầm pháp y,
Nam- Trung - Bắc độ phương kỳ
Ngài gian tay đón, lối Đi Hoằng truyền.

Hương Đức nguyện giữ chân nguyên
Tài Tăng cứu độ, vững thuyền chèo duyên,
Nuôi Tình Đức nguyện thiền viên
Cưỡi thương hạt nắng, giữa niềm nhạn bay.

Trứ danh kinh luật tầm Thầy
Nghe hương nuôi chúng, tháng ngày học Tăng,
Cao - Trung - Đại Học, vầng trăng
Ngài Ôn hạnh tuệ, gởi tầm hương thơm.

Suốt đời thanh đạm giản đơn
Tay lần hạt trí, sáng hơn sáu thời,
Trì niệm luật, hành tịnh phơi
Năm Ngàn Ngài phát, duyên người xuất gia.

Đức Lâm chốn tổ ngân ba
Thiền đường Tăng chúng, dung hoà nghiêm bi,
Ngài Giải Thiện nếm khắc ghi
Nương triều Hải chúng, chẳng bì chi ai.

Tám mươi năm cuộc sắc phai
Năm mươi Hạ tịnh, danh tài Thiền Tăng,
Một đời niệm Phật y vàng
Trang nghiêm công hạnh, ngộ trăng liên trì.

Đời phó thác xã ra đi
Đạo tràng truyền giới, dung nghi ấn Huyền,
Bái Tăng chúng trút hơi nguyên
Lên thuyền về tịnh, y thiền giã chân.

Đức Lâm nhớ dáng thừa ân
Ngài Giải Thiện ngự, kết nhân Di Đà,
Hương sen pháp phục y toà
Liên Thuỳ dung dáng, ngôi nhà Nhất Tâm.


Cung kính khể thủ lễ, Ngài Giải Thiện, viện chủ chùa Đức Lâm, nếu ai một lần nhân duyên diện kiến thức trúc về danh hương của Ngài, thì không một vị học Tăng thời bấy giờ không nhắc đến.

Hạnh nguyện của Ngài là gian tay đón tất cả các Tăng sinh trẻ vào Sài Gòn tu học, tham cầu học vấn từ các trường Cao- Trung- Đại Học, giữa đời Đạo song tu.

Tất cả học Tăng thời ấy, giờ các vị rãi khắp cả Bắc Trung Nam, ra tận các nước.

Có vị giữ gìn chiếc áo, có vị bỏ áo trước hiên chùa, trao y pháp lại cho thầy tổ, có vị thì thành danh tri nỉ, nhờ lời dạy của Ngài mà tự chọn, đến đi như ngàn mây trắng, không vướng nhạn Hồng duyên.

Chúng con Tk: Thích Minh Thế có nhân duyên diện kiến Ngài được hai lần.

Vào tháng ba năm 2007, và tháng năm năm 2009, tại Đức Lâm và Chùa Chơn Giác Nhà Bè - Tphcm.

Mỗi khi gặp Ngài, với nụ cười hiền hậu, dung nghi đỉnh đạt, Ngài gặp chúng con và dạy rằng: 

Tu và Học như duyên thiền tập, giữ tâm mình mới thấy Tầm và Tứ tu thân. Tu và xã như chính nó là pháp, vận hành thiện trong Tam nghiệp, vận hành chuyển hoá, mới thấy được Bát Chánh Đạo đi về. Tu và Nguyện như chính nó là giới, chuyển thức và tánh mới nhiếp tâm, ai là vị tu sĩ, bỏ tham danh tài sắc vọng niệm vị ấy sẽ như nhạn ảnh Huyền không, chẳng bận lòng trông nhiễm cầu tài Lư trú, như giã cùng tử lang thang. Chính mình tu con nhé...”

Chúng con chấp tay lắng nghe, lời pháp.
Thế rồi, Ngài đọc cho chúng con nghe mấy vần thơ:
           
“ Tu như áo cõi Hồng
Niệm như rót không không,
 An nhiên trong giới trụ
Chớ ái nhiễm phiêu bồng.”

Chúng con ghi nhớ, mỗi lần gặp Ngài, thì tâm mình luôn an...! 

Chúng con ghi mãi, và nhớ những gì Ngài dạy, sẽ ghi trong những dấu chân tu bụi chúng con được học.

Hạnh nguyện chúng con học mãi, hễ ai đi tụng Kinh Ngài liền quân phân Năm ngàn cho học Tăng, hiểu được tâm trạng nên các học Tăng thời ấy luôn duy trì tinh tấn. Không biến trễ khỏi bỏ phí phụ công.

Giờ này, chúng con chấp Tay bái biệt Ngài, hồi quy cảnh tịnh liên Thuỳ thượng đăng.
               

 Tk: Thích Minh Thế
 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang 
Ngày 03-10-2020.
Ngày Âm Lịch: 17-08-Canh Tý.

Viết tại Thiền Thất Phổ Tịnh thiền vi - Hà nội trong những gió thu về phất đầy hương sữa tình tôi..!