uy hung vang xa   su ba thich nu dam nham

Uy Hùng Vang Xa - sư bà Thích Nữ Đàm Nhâm

Cố Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Nhâm là một bậc uyên thâm giới luật và trì giới tinh nghiêm. Điều này được thể hiện qua đạo phong cốt cách của Người, nhất là đức hạnh cung kính chư Tăng.